PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.VI.01

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  - OSOBY PRAWNE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

W przypadku corocznego obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku :

 1. wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
 2. do wglądu: dokument potwierdzający własność nieruchomości - akt notarialny, umowa dzierżawy.

W przypadku wygaśnięcia/zmiany obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona korekta deklaracji na  podatek od nieruchomości DN-1
  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania.

 

W przypadku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości przez pełnomocnika, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.6 – DN – 1  – Deklaracja na podatek od nieruchomości.[doc]

fp.6 – DN – 1  – Deklaracja na podatek od nieruchomości.[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Sprawę może załatwić osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikiem wieczystym gruntów, posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części położonych na obszarze Miasta i Gminy Wolsztyn.

Termin realizacji:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuję

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.),
 2. Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 3. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatkowych.
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ
  w terminie 14 dni od daty zmiany.

Uwagi:

 1. Deklarację na podatek od nieruchomości rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.
     

 

 

 

Załączniki

fp.6..pdf

Data: 2017-08-07 11:27:54 Rozmiar: 277.07k Format: .pdf Pobierz

fp.6..docx

Data: 2017-08-07 11:27:54 Rozmiar: 30.31k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:32:39
Czas publikacji: 2017-08-07 11:27:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak