PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.VIII.01

 

PODATEK LEŚNY  - OSOBY PRAWNE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

W przypadku corocznego obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1 w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku :

 1. wypełniona deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
 2. do wglądu: dokument potwierdzający własność nieruchomości - akt notarialny, umowa dzierżawy.

W przypadku wygaśnięcia/zmiany obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona korekta deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1.

 

W przypadku złożenia deklaracji na podatek leśny przez pełnomocnika, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.8 – DL – 1  – Deklaracja na podatek leśny[doc]

fp.8 – DL – 1  – Deklaracja na podatek leśny[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Sprawę może załatwić osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lasów położonych na obszarze Miasta i Gminy Wolsztyn.

Termin realizacji:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuję

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.),
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 20 października 2016 r.w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewnauzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
 3. Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
     

Dodatkowe informacje:

 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ
  w terminie 14 dni od daty zmiany.

Uwagi:

 1. Deklarację na podatek leśny rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Deklaracja na podatek leśny może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.

 

 

Załączniki

fp.8..pdf

Data: 2017-08-07 11:35:24 Rozmiar: 249.53k Format: .pdf Pobierz

fp.8..doc

Data: 2017-08-07 11:35:24 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:43:22
Czas publikacji: 2017-08-07 11:35:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak