PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE 

 
 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.VIII.03

 

PODATEK LEŚNY  - OSOBY PRAWNE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

W przypadku corocznego obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1 w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku :

 1. wypełniona deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
 2. do wglądu: dokument potwierdzający własność nieruchomości - akt notarialny, umowa dzierżawy.

W przypadku wygaśnięcia/zmiany obowiązku podatkowego :

 1. wypełniona korekta deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1.

 

W przypadku złożenia deklaracji na podatek leśny przez pełnomocnika, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.8 – DL – 1  – Deklaracja na podatek leśny[doc]

fp.8 – DL – 1  – Deklaracja na podatek leśny[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Sprawę może załatwić osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lasów położonych na obszarze Miasta i Gminy Wolsztyn.

Termin realizacji:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuję

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1821 ze zm.),
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 19 października 2018 r.w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewnauzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
 3. Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
     

Dodatkowe informacje:

 1. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ
  w terminie 14 dni od daty zmiany.

Uwagi:

 1. Deklarację na podatek leśny rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Deklaracja na podatek leśny może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

fp.8..pdf

Data: 2017-08-07 11:35:24 Rozmiar: 249.53k Format: .pdf Pobierz

fp.8..doc

Data: 2017-08-07 11:35:24 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Prządka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:43:22
Czas publikacji: 2019-02-06 12:07:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak