PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.IX.03

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

Podatnik zobowiązany jest składać wypełnioną deklarację na podatek od środków transportowych (deklaracja DT–1 i załącznik DT–1/A) w przypadku:

 1. 1.     corocznego obowiązku podatkowego – w terminie do dnia 15 lutego danego roku podatkowego.
 2. 2.     powstania obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Do wglądu należy przedłożyć:
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub kartę pojazdu,
 • dokument potwierdzający własność pojazdu (faktura VAT, umowa kupna, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności),
 • dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy jakościowej dotyczącej emisji spalin co najmniej EURO 4,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. 3.     wygaśnięcia obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Do wglądu należy przedłożyć:
 • dokument potwierdzający przeniesienie własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie do własności),
 • decyzję organu rejestrującego o wyrejestrowaniu pojazdu w przypadku: utylizacji (złomowania), kradzieży, wywozu za granicę, zniszczenia za granicą, utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • decyzję organu rejestrującego o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu.
 1. 4.     korekty deklaracji w razie zaistnienia błędów formalnych lub rachunkowych w deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do skorygowania informacji podatkowej.
 2. 5.     skorygowanie deklaracji w razie zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do skorygowania informacji podatkowej.
 3. 6.     W celu wyłączenia z opodatkowania przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie.
 4. 7.     W przypadku złożenia deklaracji od środków transportowych przez pełnomocnika, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.9.1 – DT – 1 – deklaracja na podatek od środków transportowych. [pdf]

fp.9.2 – DT – 1/A –załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. [pdf]

fp.9.3.03 – oświadczenie rolnika o wykorzystywaniu przyczepy wyłącznie do celów rolniczych.[doc]

fp.9.3.03 – oświadczenie rolnika o wykorzystywaniu przyczepy wyłącznie do celów rolniczych.[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Termin realizacji:

30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.)
 2. Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

 1. Po złożeniu deklaracji podatnik ma obowiązek regulować należny podatek. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • do dnia 15 lutego – I rata
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.
 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo
   w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 1. Podatek nie uiszczony w terminie płatności  podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, tut. organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.
W przypadku braku wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Uwagi:

 1. Deklarację na podatek od środków transportowych rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną
     

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

 

 

 

Załączniki

fp.9.1.pdf

Data: 2019-01-04 11:02:17 Rozmiar: 294.4k Format: .pdf Pobierz

fp.9.2.pdf

Data: 2019-01-04 11:02:17 Rozmiar: 250.27k Format: .pdf Pobierz

fp.9.3.03.pdf

Data: 2019-01-04 11:02:17 Rozmiar: 139.82k Format: .pdf Pobierz

fp.9.3.03.doc

Data: 2019-01-04 11:02:17 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Prządka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:49:03
Czas publikacji: 2019-02-06 11:27:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak