WNIOSEK W SPRAWIE ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU (LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI), UMORZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ W SPRAWIE UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.XII.03

 

WNIOSEK W SPRAWIE ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU (LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI), UMORZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ W SPRAWIE UMORZENIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

Aby ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami), umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych lub w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę należy złożyć:

 1. wniosek,
  1. załączniki tj.:

a)    osoba prawna

 • Informacja o sytuacji majątkowej firmy.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie
  w sprawie.

 

b)    osoba fizyczna:

 • Informacja o stanie majątkowym.
 • Dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu).
 • W przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych).
 • Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
 • Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat)
 • Kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.
 • Zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy.
 • Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  • Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy de  minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • Informacja o stanie majątkowym.
 • Udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

Formularz (druk):

fp.12.1.03 – wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/odsetki za zwłokę.[doc]
fp.12.1.03 – wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/odsetki za zwłokę.[pdf]

fp.12.2.02 – wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.[doc]
fp.12.2.03– wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.[pdf]

fp.12.3.03 – wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku/ zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.[doc]
fp.12.3.03 – wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku/ zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.[pdf]

fp.12.4 – informacja o stanie majątkowym.[doc]
fp.12.4 – informacja o stanie majątkowym.[pdf]

fp.12.5 – informacja o sytuacji majątkowej firmy.[doc]
fp.12.5 – informacja o sytuacji majątkowej firmy.[pdf]

fp.12.6 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.[pdf]

fp.12.7.03 – oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis[doc]
fp.12.7.03 – oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis[pdf]

fp.12.8.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.[doc]
fp.12.8.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.[pdf]

fp.12.9.03 – oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.[doc]
fp.12.9.03 – oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.[pdf]

fp.12.10.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.[doc]
fp.12.10.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.[pdf]


fp.12.11.01 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.[pdf]

fp.12.12 - oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD [pdf]

fp.12.12 - oświadczenie o formie prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasie PKD [doc]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Podatnik.

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przezpodmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.Dz. U. z 2018 r. poz. 350).
 6. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Uwagi:

 1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

fp.12.1.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

fp.12.1.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 124.31k Format: .pdf Pobierz

fp.12.2.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

fp.12.2.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 123.33k Format: .pdf Pobierz

fp.12.3.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

fp.12.3.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 124.22k Format: .pdf Pobierz

fp.12.4.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

fp.12.4.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 154.07k Format: .pdf Pobierz

fp.12.5.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

fp.12.5.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 114.12k Format: .pdf Pobierz

fp.12.7.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

fp.12.6.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 146.26k Format: .pdf Pobierz

fp.12.7.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 94.2k Format: .pdf Pobierz

fp.12.8.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

fp.12.8.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 92.81k Format: .pdf Pobierz

fp.12.9.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

fp.12.9.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 94.65k Format: .pdf Pobierz

fp.12.10.03.doc

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

fp.12.10.03.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 92.32k Format: .pdf Pobierz

fp.12.11.01.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 37.53k Format: .pdf Pobierz

fp.12.12.docx

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 17.57k Format: .docx Pobierz

fp.12.12.pdf

Data: 2019-02-06 11:46:12 Rozmiar: 171.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Prządka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 11:06:46
Czas publikacji: 2019-02-06 11:46:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak