ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS  

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.XV.03

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatku, p.12  tel. 68 347 45 13

Wymagane dokumenty:

 1. W celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis Zakład Pracy Chronionej ( w ciągu 30 dni od wydatkowania środków) zobowiązany jest przedłożyć:

1)    wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej,

2)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

3)    zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4)    kserokopia faktury/faktur zakupu,

5)    wyciąg bankowy z konta ZPFRON,

 

 1. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (patrz procedura FP.XIV).

 

 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn (dokumenty wynikające z Uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn).

 

 1. Umorzenia / odroczenia / rozłożenia na raty podatków (patrz procedura nr FP.XII).

Formularz (druk):

fp.15.1.03 – wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu pracy chronionej.[doc]
fp.15.1.03 – wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu pracy chronionej.[pdf]

fp.15.2 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis[pdf]

fp.15.3.03 –. oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis[doc]
fp.15.3.03 –. oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis[pdf]

fp.15.4.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis[doc]
fp.15.4.03 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

 1. Zakład Pracy Chronionej (osoba fizyczna i prawna).
 2. Podatnik.

Termin realizacji:

Zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1023).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz.1543).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 350).
 6. Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1023).
 2. W przypadku zwolnień wynikających z art. 31 ust. 1 ustawy - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 81% wartości zwolnienia a dniem udzielenia pomocy jest dzień wydatkowania środków z konta ZFRON.
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis może być wystawione dopiero wówczas, kiedy beneficjent udokumentuje poniesione wydatki a organ wydający zaświadczenie będzie miał pewność, że zakład pracy chronionej nie przekroczył dopuszczalnego dla pomocy de minimis pułapu .
 4. Na każdym etapie postępowania organ wydający zaświadczenie ma prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Uwagi:

 1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.
     

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

Załączniki

fp.15.1.03.doc

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

fp.15.2.pdf

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 146.26k Format: .pdf Pobierz

fp.15.1.03.pdf

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 126.64k Format: .pdf Pobierz

fp.15.3.03.pdf

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 93.74k Format: .pdf Pobierz

fp.15.3.03.doc

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

fp.15.4.03.pdf

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 92.5k Format: .pdf Pobierz

fp.15.4.03.doc

Data: 2019-02-06 12:24:41 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Prządka Anna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 11:38:06
Czas publikacji: 2019-02-06 12:24:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak