WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CEIDG [PDF]

Pełnomocnictwo do wniosku [PDF]

Pełnomocnictwo do wniosku [DOC]

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XVIII.03

 

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek CEIDG-1, który służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informację o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 2. Do wglądu dowód osobisty składającego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.
 3. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo wraz z opłatą.

Formularz (druk):

so.18.02 – Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 

Opłaty:

17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik

Termin realizacji:

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG jest czynnością materialno – techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 647), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tj. 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
 •  wnioskiem o wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 1. Wniosek CEIGD-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Informacje dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, na której jest umieszczony odnośnik do strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Uwagi:

  1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
  2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
  3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  1)    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny
  z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

  2)    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować
  i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

  3)    bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować
  i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

  4)    pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

  5)    przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

  1. Od 20 maja 2017 roku za pośrednictwem CEIGD przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia do ZUS. Może zgłosić siebie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  (ZUS ZUA i ZUS ZZA) oraz:
  • zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować (ZUS ZCNA),
  • zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA),
  • zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczenia (ZUS ZWUA).
  Możliwość składania za pośrednictwem CEIGD dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji.
     

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

ziua.pdf

Data: 2017-05-17 09:26:30 Rozmiar: 45.22k Format: .pdf Pobierz

zwua.pdf

Data: 2017-05-17 09:26:30 Rozmiar: 196.07k Format: .pdf Pobierz

zza.pdf

Data: 2017-05-17 09:26:30 Rozmiar: 404.35k Format: .pdf Pobierz

zua.pdf

Data: 2017-05-17 09:26:30 Rozmiar: 435.93k Format: .pdf Pobierz

zcna.pdf

Data: 2017-05-17 09:26:30 Rozmiar: 505.12k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-1_2018-05-25.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 337.84k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-MW_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 296.79k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-PN_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 292.28k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-POPR_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 129.67k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-RB_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 294.02k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-RD_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 306.67k Format: .pdf Pobierz

2CEIDG-SC_2018-04-24.pdf

Data: 2018-07-03 13:14:43 Rozmiar: 295.48k Format: .pdf Pobierz

CEIDG-1_2018-05-25.pdf

Data: 2018-11-15 08:42:40 Rozmiar: 336.83k Format: .pdf Pobierz

CEIDG-IDO_2018-05-25.pdf

Data: 2018-11-15 08:42:40 Rozmiar: 138.73k Format: .pdf Pobierz

pelnomocnictwo.doc

Data: 2018-11-15 08:42:40 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

pelnomocnictwo.pdf

Data: 2018-11-15 08:42:40 Rozmiar: 183.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1028
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 09:38:45
Czas publikacji: 2019-01-16 14:02:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak