WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXIII.05

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 • aktualny odpis KRS (w przypadku osób prawnych).

Formularz (druk):

so.23.1.05 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.[doc]

so.23.1.05 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.[pdf]

so.23.2.04 – Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.[doc]

so.23.2.04 – Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.[pdf]

so.23.3.04 – Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.[doc]

so.23.3.04 – Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.[pdf]

so.23.4.03 – Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.[doc]

so.23.4.03 – Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.[pdf]

so.23.5.03 – Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.[doc]

so.23.5.03 – Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.[pdf]

so.23.6.01 – wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach organizowanych przyjęć[doc]

 so.23.6.01 – wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach organizowanych przyjęć[pdf]

Opłaty:

Opłaty roczne za wydane zezwolenie:

 • za napoje alkoholowe do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 525,00 zł
 • za napoje alkoholowe od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)– 525,00 zł
 • za napoje alkoholowe powyżej 18 % - 2.100,00 zł

 

Opłata za korzystanie ze zezwolenia jednorazowego:

 • za napoje alkoholowe do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
 • za napoje alkoholowe od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)– 43,75 zł
 • za napoje alkoholowe powyżej 18 % - 175,00 zł

 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż za[pasów napojów alkoholowych:

 • za napoje alkoholowe do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 1,4 %
 • za napoje alkoholowe od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)– 1,4 %
za napoje alkoholowe powyżej 18 % - 2,7 %

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca

Termin realizacji:

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487,
z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XLVIII/555/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wolsztyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży i Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie
Nr XLVIII/554/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn.

Dodatkowe informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1)    posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Wolsztyna,

2)    wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3)    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów
i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4)    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5)    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego
i wyłącznie  w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6)    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego
i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie
14 dni od dnia powstania zmiany,

7)    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Uwagi:

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:
 2. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 3. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 4. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 5. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 6. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 7. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 8. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić
z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • art. 18 pkt 12a - w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
Art. 18  pkt 12b - w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
     

 

 

Załączniki

so.23.1.05 wniosek na alkohol.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 146.5k Format: .doc Pobierz

so.23.1.05 wniosek na alkohol.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 379.82k Format: .pdf Pobierz

so.23.2.04 wniosek na JEDNRAZOWĄ.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 149.5k Format: .doc Pobierz

so.23.2.04 wniosek na JEDNRAZOWĄ.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 287.72k Format: .pdf Pobierz

so.23.3.04 oświadczenie o wartości sprzedazy napojów alkoholowych za rok.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

so.23.3.04 oświadczenie o wartości sprzedazy napojów alkoholowych za rok.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 282.46k Format: .pdf Pobierz

so.23.4.0 wniosek o wyprzedaż.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 69.5k Format: .doc Pobierz

so.23.4.0 wniosek o wyprzedaż.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 329.56k Format: .pdf Pobierz

so.23.5.02 zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 64k Format: .doc Pobierz

so.23.5.02 zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 320.53k Format: .pdf Pobierz

so.23.6 wniosek na JEDNRAZOWą organizacja przyjęć.doc

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

so.23.6 wniosek na JEDNRAZOWą organizacja przyjęć.pdf

Data: 2018-12-07 08:03:02 Rozmiar: 272.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:00:34
Czas publikacji: 2018-12-07 08:03:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak