WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXV.05

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.
 2. Kserokopia licencji na transport drogowy osób.
 3. Rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych
  w przepisach prawa przewozowego uwzględniający przystanki,
  czas odjazdów, przyjazdów oraz długość linii regularnej podana
  w kilometrach i odległościach między przystankami.
 4. Mapa zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami.
 5. Zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone
  z ich właścicielami i zarządzającymi.
 6. Taryfa i cennik z zasadami zmian stawek.
 7. Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy działa pracownik firmy lub inna osoba upoważniona.

Formularz (druk):

so.25.1.01 – Wniosek owydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.[doc]

so.25.1.01 – Wniosek owydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.[pdf]

so.25.2.01 – Wniosek o zmianęzezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.[doc]

so.25.2.01 – Wniosek o zmianęzezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.[pdf]

 

Opłaty:

W zależności od terminu ważności zezwolenia opłata wynosi:

 • 100,00 zł -   do 1 roku
 • 150,00 zł -   do 2 lat
 • 200,00 zł -  do 3 lat
 • 250,00 zł -  do 4 lat
 • 300,00 zł -  do 5 lat

 

Za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

17,00 za udzielone pełnomocnictwo

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik

Termin realizacji:

Zezwolenie udziela się lub odmawia jego udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. z 2017 r., Dz. U. poz. 2200 ze zmianami), oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096).

Dodatkowe informacje:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Uwagi:

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.25.1.01 wykonywanie regularnych przewozów osób.doc

Data: 2019-01-24 08:03:16 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

so.25.1.01 wykonywanie regularnych przewozów osób.pdf

Data: 2019-01-24 08:03:16 Rozmiar: 186.48k Format: .pdf Pobierz

so.25.2.01 zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.doc

Data: 2019-01-24 08:03:16 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

so.25.2.01 zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.pdf

Data: 2019-01-24 08:03:16 Rozmiar: 187.07k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 269
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:11:08
Czas publikacji: 2019-01-24 08:03:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak