UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXVI.05

 

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE

TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    Kserokopia prawa jazdy kat. B.

2)    Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy albo osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

3)    Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców.

4)    Kopia zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

5)    Oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport, a w przypadku zatrudnienia kierowcy zaświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 39A ustawy o transporcie drogowym wraz z kserokopiami aktualnych badań lekarskich.

6)    Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

7)    Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.

8)    Kserokopię świadectwa legalizacji taksometru.

9)    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

Formularz (druk):

so.26.1.02 – Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką[doc]

so.26.1.02 – Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką[pdf]

so.26.2.02 – oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców[doc]

so.26.2.02 – oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców[pdf]

so.26.3.02 – wniosek o aktualizacje danych[doc]

so.26.3.02 – wniosek o aktualizacje danych[pdf]

so.26.4.02 - zawiadamiam o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką[doc]

so.26.4.02 - zawiadamiam o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką[pdf]

 

Opłaty:

Za udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 • 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
 • 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

 

Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba ubiegająca się o zezwolenie

Termin realizacji:

Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. 2017r., Dz. U. poz. 2200 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096).

Dodatkowe informacje:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Uwagi:

 

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.26.1.02 licencja taxi.doc

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

so.26.1.02 licencja taxi.pdf

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 147.09k Format: .pdf Pobierz

so.26.2.02 oświadczenie o niekaralności.doc

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

so.26.2.02 oświadczenie o niekaralności.pdf

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 144.36k Format: .pdf Pobierz

so.26.3.02 aktualizacja danych taxi.doc

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

so.26.3.02 aktualizacja danych taxi.pdf

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 138.17k Format: .pdf Pobierz

so.26.4.02 zaprzestanie taxi.doc

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

so.26.4.02 zaprzestanie taxi.pdf

Data: 2019-01-24 08:07:25 Rozmiar: 125.35k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 487
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:23:43
Czas publikacji: 2019-01-24 08:07:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak