ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.V.04

 

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału, p. 1,  tel. 68 347 45 20

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Wypełniony formularz  /druk/  meldunkowy,
  3. Dokumenty motywujące konieczność zameldowani (np. zaświadczenie lekarskie, oświadczenie najemcy lokalu, itp.),
  4. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić
    (do wglądu), odpis, wypis  tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości należy dołączyć do podania.

 

Formularz (druk):

so.5.01 – wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej [doc]

so.5.01 – wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej [pdf]

Opłaty:

10,00 zł za wydanie decyzji

 

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca, którego dotyczy zameldowanie

Termin realizacji:

Załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 1382 ze zmianami) oraz ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz. 1044 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie

wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków

wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych  przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy  administracyjnej, wizji lokalnej.

Uwagi:

 

     

 

 

Załączniki

so.5.01 zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.doc

Data: 2018-12-07 10:47:03 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

so.5.01 zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.pdf

Data: 2018-12-07 10:47:03 Rozmiar: 263.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:42:03
Czas publikacji: 2018-12-07 10:47:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak