ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.V.05

 

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału, p. 1,  tel. 68 347 45 20

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wypełniony formularz  /druk/  meldunkowy,
 3. Dokumenty motywujące konieczność zameldowani (np. zaświadczenie lekarskie, oświadczenie najemcy lokalu, itp.),
 4. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić
  (do wglądu), odpis, wypis  tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości należy dołączyć do podania.

 

Formularz (druk):

so.5.01 – wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej [doc]

so.5.01 – wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej [pdf]

Opłaty:

10,00 zł za wydanie decyzji

 

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca, którego dotyczy zameldowanie

Termin realizacji:

Załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 1382 ze zmianami) oraz ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz. 1044 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie

wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków

wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych  przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy  administracyjnej, wizji lokalnej.

Uwagi:

 

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.5.01 zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.pdf

Data: 2019-01-24 08:16:18 Rozmiar: 123.92k Format: .pdf Pobierz

so.5.01 zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.doc

Data: 2019-01-24 08:16:18 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:42:03
Czas publikacji: 2019-01-24 08:16:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak