ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / ZGŁOSZENIE WYMEDLOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.VII.07

 

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO /
ZGŁOSZENIE WYMEDLOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

 1. Druk E- 3 zgłoszenie pobytu czasowego lub druk E-4 zgłoszenie wymeldowania z miejscu pobytu czasowego
 2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

 

Formularz (druk):


so.7.1.01 – druk EL/ZC/1, zgłoszenie pobytu czasowego

so.7.2.01 - druk EL/WPC/2 zgłoszenie wymeldowania z miejscu pobytu czasowego

so.7.3.01 - pełnomocnictwo [doc]

so.7.3.01 - pełnomocnictwo [pdf]

so.7.4 - oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego) [doc]

 so.7.4 - oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego) [pdf]

Opłaty:

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu na pobyt czasowy wydaje się osobie, na jej pisemny wniosek w wysokości 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu druku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2411) w sprawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz.1044 ze zmianami)

Dodatkowe informacje:

Przy zameldowaniu na pobyt stały własnoręczny, czytelny podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Uwagi:

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy
w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:08:46 Rozmiar: 156.75k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:08:46 Rozmiar: 146.57k Format: .pdf Pobierz

so. 7.3.01 pełnomocnictwo.doc

Data: 2019-01-24 08:23:44 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

so.7.4 OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAŁATWIENIA SPRAWY epuap.doc

Data: 2019-01-24 08:23:44 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

so. 7.3.01 pełnomocnictwo.pdf

Data: 2019-01-24 08:23:44 Rozmiar: 139.77k Format: .pdf Pobierz

so.7.4 OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAŁATWIENIA SPRAWY epuap.pdf

Data: 2019-01-24 08:23:44 Rozmiar: 118.38k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1825
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:48:19
Czas publikacji: 2019-01-24 08:23:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak