ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP / ZGŁOSZENIE POWROTU WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.IX.05

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP /
ZGŁOSZENIE POWROTU WYJAZDU POZA GRANICE RP

TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

  1. Druk E-35, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP. [pdf]
  2. Druk E-36, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy. [pdf]
  3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

 

Formularz (druk):


so.9.1.01 – druczek EL/ZW/3, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

so.9.2.01 – druczek EL/ZP/4, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Opłaty:

Opłatę – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wyjazdu lub powrotu wydaje się osobie, na jej pisemny wniosek – opłata w wysokości 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca, którego dotyczy zameldowanie lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu druku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 36 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 r., poz. 1382 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2411) w sprawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2018 r., Dz. U. poz. 1044 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie pisemnej w organie gminy formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa
w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Uwagi:

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
     

 

 

Załączniki

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:14:49 Rozmiar: 183.46k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf

Data: 2018-01-03 08:14:49 Rozmiar: 150.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:56:27
Czas publikacji: 2018-12-07 11:14:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak