WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZAMELDOWANIE 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XI.04

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZAMELDOWANIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 2,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

 

Formularz (druk):

so.11.1.01 – wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie,[doc]

so.11.1.01 – wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie,[pdf]

so.11.2.01 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ilość osób zameldowanych w lokalu.[doc]

so.11.2.01 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ilość osób zameldowanych w lokalu.[pdf]

Opłaty:

17,00 zł za zaświadczenia o potwierdzeniu zameldowania.

 

Kto może załatwić sprawę:

Osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Termin realizacji:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 7 dni
od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
(tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 1382 ze zmianami) oraz art. 217 - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tj. z 2018 roku, Dz. U. poz.1044 ze zmianami).

Dodatkowe informacje:

Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi:

 

     

 

 

Załączniki

so.11.1.01 wydanie zaświadczenia potwierdzajacego zameldowanie.pdf

Data: 2018-12-07 11:21:16 Rozmiar: 346.07k Format: .pdf Pobierz

so.11.1.01 wydanie zaświadczenia potwierdzajacego zameldowanie.doc

Data: 2018-12-07 11:21:16 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

so.11.2.01 wydanie zaświadczenia potwierdzajacego ilość osób.doc

Data: 2018-12-07 11:21:16 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

so.11.2.01 wydanie zaświadczenia potwierdzajacego ilość osób.pdf

Data: 2018-12-07 11:21:16 Rozmiar: 344.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-13 12:04:48
Czas publikacji: 2018-12-07 11:21:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak