REJESTR WYBORCÓW  

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXVII.03

 

REJESTR WYBORCÓW

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ewidencji ludności, p. 8,  tel. 68 347 45 21, 22

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. 2.    Do wniosku należy dołączyć:
  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Formularz (druk):

so.27.1.03 – wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, [doc]

so.27.1.03 – wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, [pdf]

so.27.2.03 – deklaracja, [doc]

so.27.2.03 – deklaracja, [pdf]

so.27.3.03 – wniosek o wykreślenie – cudzoziemiec [doc]

so.27.3.03 – wniosek o wykreślenie – cudzoziemiec [pdf]

so.27.4.03 – wniosek o udostępnienie rejestru [doc]

 so.27.4.03 – wniosek o udostępnienie rejestru [pdf]

Opłaty:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Kto może załatwić sprawę:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny),
ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały roknajpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania -
w godzinach pracy Urzędu.

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborcówwpisany jest na własny wniosek.


 

Termin realizacji:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tutejszego Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
    5 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz.1316).

Dodatkowe informacje:

 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi:

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Wolsztyn może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Załączniki

so.27.1.03 wniosek o wpisanie do rejestru.doc

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

so.27.1.03 wniosek o wpisanie do rejestru.pdf

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 328.3k Format: .pdf Pobierz

so.27.3.03 wniosek o wykreslenie z rejestru wyborców.doc

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

so.27.2.03 deklaracja do wpisania do rejestru wyborców.pdf

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 323.49k Format: .pdf Pobierz

so.27.2.03 deklaracja do wpisania do rejestru wyborców.doc

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

so.27.4.02 udostepnienie rejestru.doc

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

so.27.3.03 wniosek o wykreslenie z rejestru wyborców.pdf

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 325.47k Format: .pdf Pobierz

so.27.4.02 udostepnienie rejestru.pdf

Data: 2018-12-07 11:58:54 Rozmiar: 324.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 335
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 12:12:55
Czas publikacji: 2018-12-07 11:58:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak