UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY  

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XIII.01

 

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wojskowej i obrony cywilnej, p. 36,  tel. 68 347 45 63

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 2. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie          o uczęszczaniu do szkół. W przypadku osób bezrobotnych  zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.
 3. Kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka (oryginał
  do wglądu),
 4. Zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby wojskowej, karta powołania.

Formularz (druk):

so.13 – wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny [doc]

so.13 – wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny [pdf]

Opłaty:

brak

Kto może załatwić sprawę:

Żołnierz lub członek jego rodziny

Termin realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję doręcza się żołnierzowi oraz Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w ewidencji którego jest poborowy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna..

Podstawa prawna:

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z 2017 roku, Dz. U.
poz. 1430).

Dodatkowe informacje:

 1. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu
  lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 2. Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za jedynego żywiciela rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób. Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje od dnia wniesienia podania, nie wcześniej jednak niż od dnia stawienia się do zasadniczej służy wojskowej, do dnia zwolnienia z tej służby.

Uwagi:

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej i okresowej zasadniczej służby wojskowej:

 1. Pokrywa się:
 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
 1. Zawiesza się spłatę:
 • pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
 • kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

 

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają      oprocentowaniu. Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli ze      względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

 • w pkt.1 – jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania lub podnajem,
 • w pkt.2 – jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.
     

 

 

Załączniki

so.13 uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza.doc

Data: 2017-01-13 13:11:25 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

so.13 uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza.pdf

Data: 2017-01-13 13:11:25 Rozmiar: 289.81k Format: .pdf Pobierz

so.13 uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza7.pdf

Data: 2018-07-13 11:49:08 Rozmiar: 289.04k Format: .pdf Pobierz

so.13 uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza7.doc

Data: 2018-07-13 11:49:08 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:11:25
Czas publikacji: 2018-07-13 11:49:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak