PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XVI.02

 

PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wojskowej i obrony cywilnej, p. 36,  tel. 68 347 45 63

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
  2. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbytych ćwiczeniach wojskowych.
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy.
  4. Dla osób prowadzących działalność gospodarcza – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego.
  5. W przypadku rolników – zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Wolsztyna.

Formularz (druk):

so.16 – wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe [doc]

so.16 – wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe [pdf]

Opłaty:

brak

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca – żołnierz rezerwy

Termin realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z 2017 roku, Dz. U. poz. 1430) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 881).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Świadczenia pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

     

 

 

 

 

Załączniki

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.doc

Data: 2017-01-13 13:26:10 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.pdf

Data: 2017-01-13 13:26:10 Rozmiar: 411.97k Format: .pdf Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe7.pdf

Data: 2018-07-13 11:53:26 Rozmiar: 411.67k Format: .pdf Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe7.doc

Data: 2018-07-13 11:53:26 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:26:10
Czas publikacji: 2018-07-13 11:53:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak