PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XVI.02

 

PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wojskowej i obrony cywilnej, p. 36,  tel. 68 347 45 63

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
 2. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbytych ćwiczeniach wojskowych.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy.
 4. Dla osób prowadzących działalność gospodarcza – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego.
 5. W przypadku rolników – zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Wolsztyna.

Formularz (druk):

so.16 – wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe [doc]

so.16 – wniosek o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe [pdf]

Opłaty:

brak

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca – żołnierz rezerwy

Termin realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

Podstawa prawna:

Art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z 2017 roku, Dz. U. poz. 1430) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 881).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Świadczenia pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

     

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.pdf

Data: 2017-01-13 13:26:10 Rozmiar: 411.97k Format: .pdf Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.doc

Data: 2017-01-13 13:26:10 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe7.doc

Data: 2018-07-13 11:53:26 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

so.16 przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe7.pdf

Data: 2018-07-13 11:53:26 Rozmiar: 411.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 287
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:26:10
Czas publikacji: 2019-01-16 14:16:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak