ZGROMADZENIA PUBLICZNE 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XVII.01

 

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału, p. 1,  tel. 68 347 45 20

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz
  z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1 pokój nr 1 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1422) na adres e-mail: meldunki@wolsztyn.pl.

Formularz (druk):

so.17.1 – zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz
z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia [doc]

so.17.1 – zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz
z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia [pdf]

so.17.2 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone. [doc]

so.17.2 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone. [pdf]

Opłaty:

brak

Kto może załatwić sprawę:

Organizator zgromadzenia lub osoba przez niego upoważniona

Termin realizacji:

Po zarejestrowaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia udostępnia się informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Tryb odwoławczy:

Decyzja tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Odwołanie składa się do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 408).

Dodatkowe informacje:

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

 • w postępowaniu zwykłym Urząd Miejski w Wolsztynie w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 • w postępowaniu uproszczonym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

Uwagi:

Wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego:  tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organ gminy wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.17.1 zgromadzenia.doc

Data: 2017-01-13 13:33:08 Rozmiar: 63.5k Format: .doc Pobierz

so.17.1 zgromadzenia.pdf

Data: 2017-01-13 13:33:08 Rozmiar: 282.51k Format: .pdf Pobierz

so.17.2 zgromadzenia UPROSZCZONE.doc

Data: 2017-01-13 13:33:08 Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

so.17.2 zgromadzenia UPROSZCZONE.pdf

Data: 2017-01-13 13:33:08 Rozmiar: 280.03k Format: .pdf Pobierz

so.17.1 zgromadzenia7.doc

Data: 2018-07-13 11:55:26 Rozmiar: 63.5k Format: .doc Pobierz

so.17.1 zgromadzenia7.pdf

Data: 2018-07-13 11:55:26 Rozmiar: 283.36k Format: .pdf Pobierz

so.17.2 zgromadzenia UPROSZCZONE7.doc

Data: 2018-07-13 11:55:26 Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

so.17.2 zgromadzenia UPROSZCZONE7.pdf

Data: 2018-07-13 11:55:26 Rozmiar: 280.94k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:33:08
Czas publikacji: 2019-01-16 14:16:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak