ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 

 
 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

IN.I

ZEZWOLENIE  NA  LOKALIZACJĘ  W  PASIE  DROGOWYM  URZĄDZEŃ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NIEZWIĄZANYCH     Z  POTRZEBAMI  ZARZĄDZANIA  DROGAMI  LUB  POTRZEBAMI  RUCHU  DROGOWEGO

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Inwestycji pok. 25 tel. 683474531

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

2. Załączniki:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją urządzeń, zaznaczeniem granic, numerów działek i odległości od krawędzi jezdni -    2 egzemplarze,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku  ustanowienia przez stronę pełnomocnika),

- charakterystykę urządzenia i proponowany sposób umieszczenia w pasie drogowym.

Formularz (druk):

in.1 [doc]

in.1 [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za  wydanie decyzji – nie pobiera się, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1827).

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna.

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

- Art. 39 ,42, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.),

- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.),

- Zarządzenie nr 17.2016 Burmistrza Wolsztyna z dnia 29.02.2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Doręczenie wniosku drogą pocztową lub w Biurze Obsługi Klienta (parter).

Odbiór zezwolenia drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 25 (I piętro).

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

IN.I Lokalizacja infrastruktury WNIOSEK.pdf

Data: 2017-01-16 11:05:14 Rozmiar: 343.56k Format: .pdf Pobierz

IN.I Lokalizacja infrastruktury WNIOSEK.doc

Data: 2017-01-16 11:05:14 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 463
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Wysocki
Czas wytworzenia: 2017-01-16 11:05:14
Czas publikacji: 2019-01-16 13:49:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak