IMPREZY MASOWE 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXVIII.01

 

IMPREZY MASOWE

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wojskowej i obrony cywilnej, p. 36,  tel. 68 347 45 63

Wymagane dokumenty:

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach) występuje do organu gminy – Burmistrza Wolsztyna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku dołącza się:

1)    graficzny plan obiektu (terenu) wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących
  w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz
  o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,

2)    terminarz imprez - w przypadku imprez cyklicznych,

3)    informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej (również miejsc stojących jeżeli udostępniane),
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

4)    informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,

5)    informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział
w imprezie masowej (w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka),

6)    informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz
i dźwięk,

7)    informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe,

8)    oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (dla meczów piłki nożnej),

9)    harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

10) kopię zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej
(dotyczy imprezy, na którą wstęp jest odpłatny),

11) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy
) - zakres niezbędnych elementów instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania
w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 135,
poz. 1113),

12) opinie (niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia  imprezy lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy
):

 • Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie,
 • Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Wolsztynie,
 • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Wolsztynie,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Formularz (druk):

so.28 – wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. [doc]

so.28 – wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. [pdf]

Opłaty:

Opłata za wydanie decyzji w wysokości 82,00 zł (z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia).

Kto może załatwić sprawę:

Organizator imprezy masowej.

Termin realizacji:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w formie decyzji administracyjnej, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(tj. z 2017 roku, Dz.U. poz. 1160).

Dodatkowe informacje:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Uwagi:

 

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

so.28 wydanie zezwoelnia na przeprowadzenie imprezy masowejj.pdf

Data: 2017-02-10 11:40:53 Rozmiar: 385.86k Format: .pdf Pobierz

so.28 wydanie zezwoelnia na przeprowadzenie imprezy masowejj.doc

Data: 2017-02-10 11:40:53 Rozmiar: 84k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-16 14:12:02
Czas publikacji: 2019-01-16 14:17:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak