WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI  

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.VI

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie postanowienia zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, numer działki, numer KW, rodzaj dojazdu

2. Załączniki:

a)      Mapy z projektem podziału – oryginały w egzemplarzach 4 + 1 dla każdego właściciela lub użytkownika wieczystego

b)      Protokół z przyjęcia granic

c)      Wykaz zmian gruntowych

d)     Wykaz synchronizacyjny – jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW

e)      Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

f)       Dokument stwierdzający tytuł prawny – odpis kw – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

g)      Wypis  z rejestru gruntów  – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

h)      Fragment mapy ewidencyjnej  – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

Formularz (druk):

gpn.6 [doc]

gpn.6 [pdf]

Opłaty:

Brak opłat.

Kto może załatwić sprawę:

Wszyscy właściciele nieruchomości lub wszyscy użytkownicy wieczyści

Termin realizacji:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do SKO w terminie 14 dniu od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

• Zgodnie z art. 95, 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dodatkowe informacje:

Podziału dokonuje się na zgodnie z:

1)      postanowieniem pozytywnie opiniującym wstępny projekt podziału

2)      art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147) w celu:

Uwagi:

Wysyłka pocztą

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

gpn.6_PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI_DECYZJA_WNIOSEK.pdf

Data: 2017-02-01 08:02:38 Rozmiar: 290.65k Format: .pdf Pobierz

gpn.6_PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI_DECYZJA_WNIOSEK.doc

Data: 2017-02-01 08:02:38 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 372
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Pauch Natalia
Czas wytworzenia: 2017-02-01 08:02:38
Czas publikacji: 2019-01-16 13:58:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak