UDOSTĘPNIENIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO (DROGI WEWNĘTRZNE I INNE) 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

IN.III

UDOSTĘPNIENIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

(DROGI WEWNĘTRZNE I INNE)

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Inwestycji

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.

2. Załączniki:

a)  NIP, REGON, KRS

b)  Pełnomocnictwo (w przypadku gdy osoba reprezentująca nie jest umocowana w KRS)

c)  Szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1 : 500 lub 1: 1000 ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony. Szczegółowy plan sytuacyjny powinien zawierać:

- numery studni;

- wyróżnienie kolorem zielonym numeracji działek ewidencyjnych i ich granic w zakresie pasa drogowego;

- długości przelotów oraz ich profile z zaznaczoną kolorystyką rur (jeśli taka istnieje);

- zaznaczenie w którym otworze instalowane będzie urządzenie z podaniem jego średnicy zewnętrznej;

- zaznaczenie w której studni projektuje się zapasy i mufy (jeśli są wymagane);

- wzór przywieszki (kable Gminy Wolsztyn tło białe, pozostałe kable inne kolory);

- opis techniczny;

Plan sytuacyjny należy przekazać w wersji papierowej oraz PDF/DWG.

Formularz (druk):

in.3 [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna.

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

---

Podstawa prawna:

- Zarządzenie nr 189/2017 Burmistrza Wolsztyna z dnia 1 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje:

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie kanału technologicznego należy złożyć wniosek o wyjściowe dane techniczne dostępu do gminnych kanałów technologicznych.

Uwagi:

Doręczenie wniosku drogą pocztową lub w Biurze Obsługi Klienta (parter).

Odbiór umowy drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 25 (I piętro).

Wzór umowy:

- na czas nieokreślony,

- na czas określony.

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

IN.III kanał WNIOSEK DR.WEW+DZIAŁKI.pdf

Data: 2017-09-11 13:55:48 Rozmiar: 53.3k Format: .pdf Pobierz

Projekt umowy czas nieokreślony.pdf

Data: 2017-09-11 13:55:48 Rozmiar: 77.31k Format: .pdf Pobierz

Projekt umowy czas określony.pdf

Data: 2017-09-11 13:55:48 Rozmiar: 77.36k Format: .pdf Pobierz

ZARZADZENIE_NR_189_2017_BURMISTRZA_WOLSZTYNA_Z_DNIA_1_WRZEŚNIA_2017_ROKU.pdf

Data: 2017-09-11 13:55:48 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 207
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Wysocki
Czas wytworzenia: 2017-09-11 13:55:48
Czas publikacji: 2019-01-16 13:50:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak