5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.V.02

 

WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU
Z DROGI GMINNEJ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. zarządzania drogami p. 23 tel. 68 347 45 36

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej.
 2. Załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
  z zaznaczeniem granic i proponowanej lokalizacji zjazdu
  (2 egzemplarze),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Formularz (druk):

kos.5 – wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej [doc]

kos.5 – wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej [pdf]

Opłaty:

 1. Opłaty skarbowe:
 • za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu – 82,00 zł.
 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

Bez ograniczeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:


 1. Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta,
  w sekretariacie Urzędu Miejskiego, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
   

 

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 1. Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.V.02.doc

Data: 2019-02-12 08:27:31 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS.V.02.pdf

Data: 2019-02-12 08:27:31 Rozmiar: 133.05k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 266
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Mikołajewska Justyna
Czas wytworzenia: 2017-10-19 07:59:01
Czas publikacji: 2019-02-12 08:27:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak