6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER CONSUMER BANK 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.VI.01

 

WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni  p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.
 3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów
  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących budowanych lub planowanych do budowy na tej nieruchomości.
 4. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów –  jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów  oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia
  w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie.

Formularz (druk):

Kos.6. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości [doc]

Kos.6. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. Zwolnione z opłat skarbowych. W niektórych wypadkach naliczane są opłaty z tytułu ochrony zieleni, wynikające z przepisów ustawy
  o ochronie przyrody.
 2. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Kto może załatwić sprawę:

 1. Posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
 2. Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
  z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
03 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew
i krzewów (Dz. U. 2017, poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Dodatkowe informacje:

Jeżeli przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcia drzew lub krzewów może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia

Uwagi:

 1. Doręczenie korespondencji drogą pocztową lub osobiście w pok. 43 (II piętro).
 1. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli.
 2. Gdy nieruchomość nie jest własnością posiadacza nieruchomości, na wycinkę drzew i krzewów wymagana jest pisemna zgoda właściciela.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.VI - wycinka.doc

Data: 2019-02-12 08:32:40 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS.VI - wycinka.pdf

Data: 2019-02-12 08:32:40 Rozmiar: 157.08k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 445
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:03:03
Czas publikacji: 2019-02-12 09:28:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak