6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SYMBOL

PROCEDURY

 

WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni  p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.
 3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów
  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących budowanych lub planowanych do budowy na tej nieruchomości.
 4. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów –  jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów  oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia
  w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie.

Formularz (druk):

Kos.6. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości [doc]

Kos.6. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. Zwolnione z opłat skarbowych. W niektórych wypadkach naliczane są opłaty z tytułu ochrony zieleni, wynikające z przepisów ustawy
  o ochronie przyrody.
 2. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Kto może załatwić sprawę:

 1. Posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
 2. Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
  z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017, poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Dodatkowe informacje:

Jeżeli przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcia drzew lub krzewów może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia

Uwagi:

 1. Doręczenie korespondencji drogą pocztową lub osobiście w pok. 43 (II piętro).
 1. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli.
 2. Gdy nieruchomość nie jest własnością posiadacza nieruchomości, na wycinkę drzew i krzewów wymagana jest pisemna zgoda właściciela.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.VI.doc

Data: 2017-10-19 08:03:03 Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS 6.pdf

Data: 2017-10-19 08:03:03 Rozmiar: 346.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:03:03
Czas publikacji: 2017-10-19 08:03:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak