7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 
 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER CONSUMER BANK 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.VII

 

WYDANIE / ZMIANA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska p. 43 tel. 68 347 45 42

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami:

 1. 1.    W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć
  w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (odpowiednio po trzy lub cztery egzemplarze).
  Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 74 a ustawy ooś.
 2. 2.    W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej
  w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (odpowiednio po trzy lub cztery egzemplarze).
  Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia
  i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 3. 3.    Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca:

-przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,

- obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 1. 4.    Załącznik graficzny – mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
  oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 2. 5.    Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar,
  na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 3. 6.    W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji,
  o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy,
  o której mowa w pkt 4, do wniosku należy załączyć - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 4. 7.    jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20:
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, kopię załącznika graficznego oraz wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis
  z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia,
  w którym postanowienie stało się ostateczne,
 • dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji,
  o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy ooś oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.
 1. 8.    W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031); wykaz działek przewidzianych
  do prowadzenia prac przygotowawczych polegających
  na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji
  .
 2. 9.    Jeśli wnioskodawca powołał pełnomocnika lub prokurę dodatkowo należy dołączyć dokument pełnomocnictwa lub prokury
 3. 10.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularz (druk):

kos.7.1 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [doc]

kos.7.1 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [pdf]

Opłaty:

205 zł – tytuł opłaty: „opłata za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” (lub za zmianę decyzji)

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Kto może załatwić sprawę:

Podmiot zainteresowany realizacją przedsięwzięcia.

Termin realizacji:

Postanowienie stwierdzające czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia – 30 dni (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko)

Decyzja – 30 dni

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (w tym uzyskania opinii i uzgodnień organów ochrony środowiska), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zażalenie na postanowienie w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 63, 71, 73, 87 ustawy o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3.10.2008 roku
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), (ustawa ooś)
 2. Art. 104 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 2096 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS VII wydanie lub zmiana decyzji o środowiskowych.doc

Data: 2019-02-12 08:36:08 Rozmiar: 72.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS VII wydanie lub zmiana decyzji o środowiskowych.pdf

Data: 2019-02-12 08:36:08 Rozmiar: 161.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:17:05
Czas publikacji: 2019-02-12 09:28:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak