8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.VIII

 

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska p. 43 tel. 68 347 45 42

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami:

 1. 1.      Oświadczenie że wnioskodawca przyjmie wszystkie warunki decyzji
 2. 2.      Pisemna zgoda strony na rzecz której decyzja została wydana,
  na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu.
 3. 3.      Jeśli wnioskodawca powołał pełnomocnika lub prokurę dodatkowo należy dołączyć dokument pełnomocnictwa lub prokury
 4. 4.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularz (druk):

kos.8 – wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [doc]

kos.8 – wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [pdf]

Opłaty:

105 zł – tytuł opłaty: „opłata za przeniesienie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Kto może załatwić sprawę:

Podmiot zainteresowany realizacją przedsięwzięcia.

Termin realizacji:

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 72a Ustawy o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3.10.2008 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), (ustawa ooś)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1257).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
  na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS VIII.pdf

Data: 2017-10-19 08:22:41 Rozmiar: 263.77k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK - KOS VIII.doc

Data: 2017-10-19 08:22:41 Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:22:41
Czas publikacji: 2017-10-19 08:22:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak