9. Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.IX

 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska p. 43 tel. 68 347 45 42

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
  w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 1. 2.    potwierdzenie pisemne dotyczące gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 2. 4.    Jeśli wnioskodawca powołał pełnomocnika lub prokurę dodatkowo należy dołączyć dokument pełnomocnictwa lub prokury
 3. 5.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. pisemne zapewnienie gotowości zawarcia umowy
  z właścicielami nieruchomości położonych na obszarze gminy Wolsztyn

Formularz (druk):

kos.9 – wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na  wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [doc]

kos.9 – wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na  wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [pdf]

Opłaty:

107 zł – tytuł opłaty: „opłata za  wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

Podmiot zainteresowany prowadzeniem działalności.

Termin realizacji:

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6, 8, 8a, 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1289),
 2. Uchwała Nr XL/313.2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1257).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS IX.pdf

Data: 2017-10-19 08:26:48 Rozmiar: 279.73k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK - KOS IX.doc

Data: 2017-10-19 08:26:48 Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:26:48
Czas publikacji: 2017-10-19 08:26:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak