11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER CONSUMER BANK 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.XI.01

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni   p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 2. kopia rodowodu lub metryki psa,
 3. kserokopia oznakowania psa,
 4. kserokopia dowodu osobistego właściciela,
  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne zaszczepienie przeciwko wściekliźnie,
  2. dowód zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Formularz (druk):

Kos.11. - wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną [doc]

Kos.11. - wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel psa.

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 122)
 2. §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 77, poz. 687) w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne.

Dodatkowe informacje:

Do wniosku wymagana jest metryka psa. Jeżeli pies nie posiada rodowodu, jego utrzymywanie nie wymaga zezwolenia.

Uwagi:

Doręczenie korespondencji drogą pocztową lub osobiście w pok. 43 (II piętro)

     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.XI.01 psiaki.doc

Data: 2019-02-12 08:48:39 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS.XI.01 psiaki.pdf

Data: 2019-02-12 08:48:39 Rozmiar: 135.32k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:35:17
Czas publikacji: 2019-02-12 09:29:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak