12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I W WOLSZTYNIE 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.XII.01

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni  p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.
 3. Mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów
  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących budowanych lub planowanych do budowy na tej nieruchomości.

Formularz (druk):

Kos.12. – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew  [doc]

Kos.12. – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. Zwolnione z opłat skarbowych.
 2. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Kto może załatwić sprawę:

 1. Posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
 2. Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
  z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Termin realizacji:

Przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, 14 dnia od daty dokonania wizji lokalnej na wydanie decyzji zawierającej sprzeciw na usunięcie zgłaszanych drzew.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 83 – 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 1. Doręczenie korespondencji drogą pocztową lub osobiście w pok. 43 (II piętro).
 1. W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, wymagane są podpisy wszystkich współwłaścicieli.
 2. Gdy nieruchomość nie jest własnością posiadacza nieruchomości, na wycinkę drzew i krzewów wymagana jest pisemna zgoda właściciela.
     

 

 

Klauzula informacyjna :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

ZGŁOSZENIE- KOS.XII.01.doc

Data: 2019-02-12 08:51:12 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

ZGŁOSZENIE- KOS.XII.01.pdf

Data: 2019-02-12 08:51:12 Rozmiar: 149.5k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 500
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:40:29
Czas publikacji: 2019-02-12 08:51:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak