Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie dotycząca ochrony danych osobowych 

 
 

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Wolsztynie danych osobowych klientów jest Burmistrz Wolsztyna. Adres Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 347 45 00.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak, iod@wolsztyn.pl,  tel. 68 347 45 07.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Wolsztynie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
  4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
 

Załączniki

klauzula_wydanie_dowodu_sobistego.pdf

Data: 2018-05-25 11:19:38 Rozmiar: 569.82k Format: .pdf Pobierz

klauzula_informacyjna_zmiana_nazwiska_usc.pdf

Data: 2018-05-25 11:19:38 Rozmiar: 578.54k Format: .pdf Pobierz

klauzula_ewidencja_ludnosci.pdf

Data: 2018-05-25 11:19:38 Rozmiar: 397.08k Format: .pdf Pobierz

klauzula_informacyjna_kandydat_na_stanowisko.pdf

Data: 2018-05-30 12:57:57 Rozmiar: 198.59k Format: .pdf Pobierz

klauzula_informacyjna_monitoring.pdf

Data: 2018-06-27 11:03:50 Rozmiar: 231.35k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 718
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2018-04-16 11:49:55
Czas publikacji: 2018-06-27 11:03:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak