Informacje ogólne 

 

                                                     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera

                                                              Samorządowa instytucja kultury

                                                                                      Dyrektor: Arleta Prządka
kontakt: ul. Gajewskich 48
              64-200 Wolsztyn


tel./fax. 68 384 22 81
tel. 68 347 26 30
adres e-mail:  bpwolsztyn@poczta.onet.pl
strona internetowa:  www.bibliotekawolsztyn.pl


NIP: 923-10-21-018  REGON: 000562235

U C H W A Ł A   N R XVIII/  /2008

Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie:  nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera.                                                                                      

 

 

          Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 r. poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. Nr 13 z 2001 roku poz. 123 z późniejszymi zmianami), a także  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

u c h w a l a  się, co następuje:

                                                                                                                    

 

STATUT

 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WOLSZTYN

IM. Stanisława platera

 

 1. I.    Przepisy ogólne:

 

§ 1.

 

Biblioteka jest gminną instytucją upowszechniania kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 2.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz.539),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 poz. 123 z 2001 r.),
 3. ustawy  z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121,0oz. 591 z później. zm.),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 z póżniej. zm.),                                                                                                                                            

5. niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

Biblioteka posiada osobowość prawną i została wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr III/1/ 95 w dniu 29.12.1995r.

 

 

 

§ 4.

 

Siedzibą biblioteki jest miasto Wolsztyn, a terenem działania miasto i gmina Wolsztyn.

§ 5.

 

Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie.

 

§ 6.

 

Pełna nazwa Biblioteki brzmi:

„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera”.

 

§ 7.

 

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.

 

§ 8.

 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci urzędowej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

 

 II. Cele i zakres działania Biblioteki.

 

§ 9.

 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i gminy.

 

§ 10.

 

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy.
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą.

 

§ 11.

 

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych mieszkańców miasta i gminy.

 

 

 

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.

 

§ 12.

 

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością , reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Wolsztyna.
 3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu. Konkurs ogłasza i przeprowadza Burmistrz Wolsztyna  zgodnie z przyjętym regulaminem. Burmistrz powołuje i odwołuje również komisję konkursową.
 4. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz  Wolsztyna                                                                                                   
 5. W ramach posiadanych środków finansowych, za zgodą Burmistrza Wolsztyna, Dyrektor Biblioteki może powołać swego zastępcę.                     

 

§ 13.

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.

W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 

§ 14.

 

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

 

§ 15.

 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne w: Kębłowie, Obrze, Starym Widzimiu, Świetnie, Tłokach i we Wroniawach, punkty   biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

 

§ 16.

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

 

§ 17.

 

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 18.

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 

 

§ 19.

 

 1. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji, sporządzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora.
 2. 2.  Plan  o którym mowa w pkt. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.

 

§ 20.

 

Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

 

§ 21.

 

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 22.

 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów  statutowych.

 

§ 23.

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

                                                                      

§ 24.

 

Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

§ 25.

 

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej, określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wolsztyn  a Powiatem Wolsztyńskim .

 

§ 26.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

 

§ 27.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

 

Godziny otwarcia w miesiącach wakacyjnych 2018 roku (01.07.2018 -  03.09.2018 r.)

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 9:00 - 17:00
Czwartek 9:00 - 17:00
Piątek 9:00 - 17:00
Sobota nieczynne

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2985
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Mróz
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2009-06-26 13:20:05
Czas publikacji: 2018-08-17 13:07:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak