mienie biblioteki 

 

Rzeczowy  majątek trwały: stan na 31.12.2017 r.

421.587,17

 

Wartość księgozbioru: stan na 31.12.2017 r.

893.019,59

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn                                                                  im. Stanisława Platera                                                                                                                                                                     o przebiegu wykonania planu finansowego za  2017 r.

 

         Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie.

        Dotacja dla Biblioteki została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 28.12.2016 roku Nr.XXIX/297/2016 i wynosi 1.131.000,00 zł.

         W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2017 rok

Dochody ogółem                         - 1.136.800,00 zł

            - Przychody własne        -         5.800,00 zł

            - Dotacja                      -  1.131.000,00 zł ( w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca   z pod-pisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn, a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej)

  • Wydatki                         - 1.136.800,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31.05.2017 rok Nr XXXIV/370/2017 i  zgodnie z umową Nr 7/VII/2017/BSF z dnia 20.07.2017 roku przyznano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na termomodernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wolsztynie.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umową o przyznaniu pomocy Nr 00343-6935-UM1510553/17 z dnia 27.07.2017r ze środków Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Krainy Lasów i Jezior przyznał Bibliotece środki na Termomodernizację budynku w kwocie 472.782,00 zł. Umowa obowiązuje w latach 2017-2018. Środki na ten cel zostaną przekazane i zrealizowane w roku 2018.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Dotacji Nr 768/U/400/317/2017 z dnia 12.12.2017r. przyznał Bibliotece Publicznej środki w kwocie 200.000,00 zł na Termomodernizację budynku.

W roku 2017 dokonano  zmiany planu finansowego.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem                         - 1.457.395,00 zł

            - Przychody własne        -       11.616,00 zł

  • Dotacja                                   - 1.131.000,00 zł
  • Dotacja celowa Gminy Wolsztyn                    100.000,00 zł
  • Dotacja WFOŚIGW                                            200.000,00 zł
  • Dotacja MKiDN na zakup książek                      14.779,00 zł

 

 Wydatki                                       - 1.489.649,00 zł

 

W 2017 roku uzyskano dochody  w kwocie 1.457.616,39 zł, co stanowi 100,00% planu.

 

W okresie od 01.12.2017 do 31.12.2017 udało się wypracować przychody własne na kwotę   11.616,39 zł, co stanowi 100,00% planu.

 

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

-ze sprzedaży książek                                                                               7.437,00 zł

- ze sprzedaży ubytkowanych książek                                                      250,00 zł                                        

- pozostałe przychody: ksero, upomnienia,                                         3.583,92 zł

- za przygotowanie wystawy                                                                      300,00 zł

- odsetki bankowe                                                                                          45,47 zł

Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie planem finansowym, na zadania bieżące.

Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1.451.959,09 zł, tj. 97,47% planowanych wydatków oraz inne obciążenia na kwotę 15.579,81 zł.

Na wydatki bieżące składały się:

1/ Wynagrodzenia i pochodne – kwota 801.827,64 zł.

2/ Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 37.920,09 zł.

     Z czego na:                                                                                                                                                                          - art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy, czytanie dzieciom)                   3.455,41 zł

            - art. biurowe i papiernicze                                                                                          6.910,50 zł

            - art. dekoracyjne i kwiaty                                                                                            5.404,57 zł  

            - art.przemysłowe                                                                                                             690,68 zł

            - literatura fachowa                                                                                                          349,00 zł

              - ikona patrona biblioteki                                                                                               266,91 zł          

            - środki czystości                                                                                                            3.651,94 zł

             - nagrody w konkursach                                                                                               1.046,77 zł

             - folia samoprzylepna                                                                                                   1.140,00 zł

             - program komputerowy i akcesoria                                                                         3.323,04 zł

             - art. elektryczne                                                                                                              319,37 zł

             - art. gospodarstwa domowego                                                                                    304,20 zł

             - aparat fotograficzny                                                                                                  2.999,99 zł

             - słup ogłoszeniowy                                                                                                     2.890,50 zł

             - meble                                                                                                                          4.611,95 zł

            - pozostałe zakupy                                                                                                         555,26 zł

 

3/ Zakup książek – kwota 43.639,95 zł.        

       W roku 2017 r. zakupiono 2.278  egzemplarzy książek dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn za kwotę 43.639,95 zł.                       

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera  zakup 2017 r.

 

Placówka

Ilość egzemplarzy

              Kwota

Filia biblioteczna w Kębłowie

147

2.132,23

Filia biblioteczna w Obrze

146

2.166,73

Filia biblioteczna w St. Widzimiu

175

2.632,43

Filia biblioteczna w Świętnie

150

                  2.245,15           

Filia biblioteczna w Tłokach

76

882,69

Filia biblioteczna w Wroniawach

130

1.902,02

BPMiG Wolsztyn

1430

30.902,70

Gmina Siedlec i Przemęt

24

776,00

                                    Razem:

2.278

43.639,95

 

Średnia wartość egzemplarza

 

 

Ilość egzemplarzy

Kwota

Średnia wartość egzemplarza

Filie

824

12.737,25

15,46

Miasto

1430

30.902,70

21.61

Ogółem

2254

43639.95

19.36

 

 

4/ Zakup gazet    - kwota  6.327,52 zł

Obecnie gromadzimy 17 tytułów czasopism. Są to:

Polityka, Angora, Wprost, Biblioteka w szkole, Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Dzień Wolsztyński, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Gazeta Lubuska, Newsweek Polska, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Do Rzeczy, Sieci, Głos Wolsztyński, Na Temat

 

5/ Remonty  - kwota 104.205,54 zł

      - wymiana rynien filia Wroniawy                                                            2.345,27 zł

      - remont biblioteki filia w Świętnie                                                      28.067,89 zł

      - zakup wyposażenia do biblioteki w Wolsztynie i Świętnie            73.792,38 zł

 

 

 

6/ Zakup gazu i energii – kwota 50.321,23 zł

 

 

7/ Zakup usług – kwota 64.126,07 zł    

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- usługi pocztowo-telefoniczne                                                                                            10.626,35 zł

- usługi komunalne                                                                                                                      859,38 zł

- usługi ochrony mienia                                                                                                          1.033,20 zł

- opłaty bankowe                                                                                                                          20,00 zł

- abonament  programu SOWA i PC BIZNES                                                                       8.194,99 zł

- usługi serwisowe                                                                                                                   1.725,50 zł

- transport                                                                                                                            4.175,86 zł

- skład wierszy                                                                                                                                 500,00 zł

- badania lekarskie                                                                                                                      1.075,00 zł

- usługa gastronomiczna (spotkania autorskie )                                                                    3.274,09 zł

- spektakl profilaktyczny                                                                                                               600,00 zł

- druk plakatów, map i ogłoszeń prasowych                                                                          1.149,31 zł

- usługi kominiarskie i przegląd instalacji gazowej                                                                2.566,40 zł

- usługa elektryczna                                                                                                                   3.517,80 zł

- prace ogrodnicze                                                                                                                     2.127,60 zł

- wykonanie i montaż liter                                                                                                       1.110,15 zł

- likwidacja szamba                                                                                                                      369,00 zł

- wypożyczanie strojów                                                                                                           1.000,00 zł

- konserwacja gaśnic                                                                                                                   298,69 zł

- szkolenia pracowników                                                                                                         1.300,00 zł

- usługi marketingowe KSIĄZKOBUS                                                                                         800,00 zł

- wykonanie figur ceramicznych                                                                                            1.500,00 zł

- opracowanie dokumentacji                                                                                                 4.302,00 zł

 - modernizacja nagłośnienia                                                                                                    361,00 zł

- wydruk artykułów z gazet                                                                                                    1.000,00 zł

- aranżacja pomieszczeń                                                                                                      10.332,00 zł

- pozostałe drobne usługi                                                                                                         307,75 zł

                                                                                                                               

 

8/ Wydawnictwa  - kwota 16.398,96

  • Książka „Papeteria”
  • Książka „Szukam cienia”
  • Książka „Zegary Wieżowe”
  • I rata na książkę 70-lecie Biblioteki

 

 

9/ Pozostałe wydatki – kwota 27.192,09 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                        20.278,73 zł

- podróże służbowe                                                                                                                    2.712,44 zł

- podróże służbowe zagraniczne                                                                                              3.267,67 zł

- Opłaty i składki                                                                                                                            933,25 zł

 

10/ Inne obciążenia – amortyzacja – kwota 21.266,60 zł

                                                                                                                                                  

  Stan zobowiązań i należności na 31.12.2017 r. jest następujący:

Zobowiązania:

- ogółem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego                                                                        7.778,18 zł

- wobec pracowników                                                                                                          40.615,23 zł

- wobec dostawców towarów i usług                                                                                  1.093,49 zł

Należności:

- należności z tytułu towarów i usług                                                                                   658,00 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada  należności wymagalne w kwocie 658,00 zł

 

W roku 2017 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  Wolsztyn im. Stanisława Platera rozpoczęła Termomodernizację budynku, która zostanie ukończona w roku 2018. W bieżącym roku na ten cel wydaliśmy kwotę 300.000,00 zł. , środki posiadaliśmy z dotacji celowych od Gminy Wolsztyn i z WFOŚIGW.

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta    i Gminy Wolsztyn, realizuje zadania Biblioteki Powiatowej. Na ten cel otrzymano z Powiatu Wolsztyńskiego dotację w kwocie 35.000,00 zł.

 

8/ Czytelnictwo.

W  2017 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 4.615  czytelników i 173.782 wypożyczenia. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie około 148 czytelników.    

 

                                                         

Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn za 2017 r.

Lp.

Miejscowość i nazwa biblioteki

       Liczba czyt.

w  2017 r.

Liczba wypożyczeń

w  2017r.

1.

Filia Kębłowo

345

15.744

2.

Filia Obra

662

39.102

3.

Filia Stary Widzim

324

22.129

4.

Filia Świętno

334

22.790

5.

Filia Tłoki

165

6.045

6.

Filia Wroniawy

242

11.254

7.

BPMiG Wolsztyn

2.543

56.718

 

                    Razem:

4.615

173.782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera oraz Filiach za 2017 r.

 

Filia w Kębło-
wie

Filia w Obrze

Filia w Starym Widzi-
miu

Filia w Świętnie

Filia w Tłokach

Filia Wroniawy

BPMiG Wolsztyn

Razem

Spotkania autorskie

3/135     

2/88

-

-

1/65

1/27

4/182

11/497

Odczyty
i prelekcje (wyk
łady)

-

-

-

-

-

-

5/173

5/173

Lekcje biblioteczne

3/45

25/408

17/191

22/352

42/460

15/278

61/1087

185/2821

Konkursy lokalne

23/395

39/772

12/699

34/475

12/272

10/182

4/187

134/2982

Dyskusje
nad ksi
ążką
DKK

-

11/64

-

-

-

-

12/109

23/173

Spotkania

z aktorami
dziennika-
rzami

2/10

-

-

-

-

-

32/1424

34/1434

Promocje książki

-

-

-

-

-

-

6/351

6/351

Wystawy książek

38

55

21

45

12

11

763

945

Inne wystawy

35

55

30

39

5

30

544

738

Wycieczki

-

4/152

1/23

7/185

17/292

19/412

24/509

72/1573

Koła przyjaciół

-

10/100

-

8/34

-

-

-

18/134

Inne formy *

530/1373

197/3203

100/2491

117/2137

81/1168

103/2252

152/2896

1280/15520

Razem

634/1958

398/4787

181/3404

272/3183

 

170/2257

189/3151

1607/6918

3451/25658

 

*Inne formy np. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy.
*Ilość imprez / ilość uczestników

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera

wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r

Stan środków na początku roku    32.254,23 zł

Stan środków na koniec roku        33.718,00 zł

Przychody

konto

Przychody

Plan

Wykonanie 

%

741

Dotacje

1.131.000,00

1.131.000,00

100,00

 

Dotacja celowa

100,000,00

100.000,00

100,00

 

Dotacja WFOŚIGW

200.000,00

200.000,00

100,00

 

Dotacja MKIDN

14.779,00

14.779,00

100,00

700

Przychody własne

11.616,00

11.616,39

100,00

 

Razem

1.457.395,00

1.457.395,39

100,00

  Wydatki

konto

wydatki

Plan

Wykonanie

%

431-01

Wynagrodzenia

628.500,00

618.988,04

98,49

431-02

Nagroda roczna

50.500,00

40.615,23

80,43

431-03

Umowy cywilno-prawne

20.600,00

20.533,00

99,67

460-01

ZUS

108.800,00

108.285,73

99,53

460-02

ZUS Fundusz Pracy

14.300,00

13.405,64

93,75

 

Razem płace i pochodne

822.700,00

801.827,64

97,46

430-05

Remonty

106.500,00

104.205,54

97,85

 

Remonty razem

106.500,00

104.205,54

97,85

420-01

Zakup materiał. i wyposażenia

38.770,00

37.920,09

97,81

420-02

Zakup gazu i energii

50.800,00

50.321,23

99,06

420-05

Zakup gazet

7.000,00

6.327,52

90,39

420-06

Zakup książek

43.779,00

43.639,95

99,68

430-01

Usługi pocztowo-telefoniczne

11.200,00

10.626,35

94,88

430-02

Usługi komunalne

1.600,00

859,38

53,71

430-03

Usługi bankowe

300,00

20,00

6,67

430-04

Usługi ochrony mienia

1.400,00

1.033,20

73,80

430-06

Pozostałe usługi

60.000,00

51.587,14

85,98

430-06

Wydawnictwa

18.000,00

16.398,96

91,11

440

Opłaty i składki

1.000,00

933,25

93,33

460-03

Fundusz świadczeń socjalnych

20.400,00

20.278,73

99,41

463-01

Krajowe podróże służbowe

2.900,00

2.712,44

93,53

463-03

Zagraniczne podróże służbowe

3.300,00

3.267,67

99,02

 

Razem wydatki

260.449,00

245.925,91

94,42

 

Termomodernizacja budynku

300.000,00

300.000,00

100,00

 

Ogółem

1.489.649,00

1.451.959,09

97,47

 

Amortyzacja

 

21.266,60

 

 

Wolsztyn dn.31.12.2017 r.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Mróz
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Mróz
Czas wytworzenia: 2018-08-17 12:43:39
Czas publikacji: 2018-08-17 14:41:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak