POZWOLENIE NA UŻYCIE ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH 

 
 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

 

POZWOLENIE NA UŻYCIE ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH

 

Nazwa wydziału:

 

Straż Miejska

 

Osoba odpowiedzialna:

 

Mirosław Miętus tel. 68 347 4561

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.Wypełniony wniosek

2.Załącczniki:

 • Kserokopia instrukcji obsługi danego materiału pirotechnicznego w języku polskim
 • Szkic sytuacyjny miejsca pokazu z oznaczeniem odległości od obiektów i miejsc przeznaczonych dla publiczności

Opłaty:

 

Opłatę za wydanie decyzji w wysokości 10,00zł uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Termin odpowiedzi:

 

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty wydania decyzji,  za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 Uchwały Nr II/20/98 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dna 3 grudnia 1998 r. w sprawie : zasad używania materiałów i wyrobów pirotechnicznych w związku z § 4 ust.1 i § 5 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów ( Dz.U. 2011, Nr 42, poz.216) oraz art.104§1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.267 z póżniejszymi zmianami)

Uwagi

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, 
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
 2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Damian Sarbak,
   tel. 68 347 45 07, adres e-mail: iod@wolsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  i innych regulacjach. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu
  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie i wynika z przepisów  prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

pozwolenie pirotechniczne11.doc

Data: 2019-02-06 14:01:18 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

pozwolenie pirotechniczne11.pdf

Data: 2019-02-06 14:01:18 Rozmiar: 89.58k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Miętus Mirosław
Czas wytworzenia: 2019-02-06 14:01:17
Czas publikacji: 2019-02-06 14:27:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak